Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi (Uživatelem) a mnou (Provozovatelem) se v rámci tohoto Portálu a Aplikace řídí následujícími obchodními podmínkami.

1. Základní upřesnění, ať je vše jasné
1.1 V těchto obchodních podmínkách platí:
1.1.1 “Provozovatelem” jsem já jakožto fyzická podnikající osoba, tj. Vágner Jiří, Dřevčice 71, Dubá, 472 01, IČ: 05924774;
1.1.2 “Portál” je tento web s názvem SellerAcademy, jehož hlavní funkcí je edukace v oboru internetového prodeje. Portál je dostupný na internetové adrese www.selleracademy.cz;
1.1.3 “Aplikace” je neveřejná část Portálu, do které můžete přistupovat po své registraci, resp. po uzavření Smlouvy.
1.1.4 “Smlouva” se uzavírá mezi Vámi – uživatelem a mnou – provozovatelem. Jejím předmětem je poskytnutí Licence (= přístupu) k používání Aplikace.
1.1.5 “Licence” znamená možnost přístupu k používání Aplikace za níže uvedených podmínek;
1.1.6 “Uživatelem” jste Vy, tedy jakákoliv právnická nebo fyzická, která používá Aplikaci;
1.1.7 “VOP” je zkratka pro tyto Všeobecné obchodní podmínky, které právě čtete.

2. Jak se uzavírá Smlouva k používání Aplikace
2.1 Na Portálu najdete u jednotlivých edukačních materiálů tlačítko s názvem “Objednat”, které se považuje za návrh na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.2 Svým kliknutím na tlačítko “Objednat” bez jakýchkoliv výhrad tento návrh přijímáte a mezi Vámi a Provozovatelem tím vzniká Smlouva.
2.3 Vznikem Smlouvy zároveň začínají platit následující ustanovení těchto obchodních podmínek.

3. Zpřístupnění a platby za používání Aplikace
3.1 Vznikem Smlouvy Vám jakožto Uživateli uděluje Provozovatel Licenci v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedené v uživatelské sekci Aplikace.
3.2 Za udělení Licence se jako Uživatel zavazujete Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené u jednotlivých edukačních materiálů.
3.3 Provozovatel má právo Vám poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy zaplatíte odměnu za poskytnutí Licence.
3.4. Pokud jako Uživatel za Licenci odměnu v plné výši ve stanovené lhůtě nezaplatíte, celá Smlouva se automaticky ruší.
3.5 Všechny platby a finanční plnění realizované prostřednictvím Portálu nebo platební brány propojené s Portálem se považují za zaplacené připsáním celé částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
3.6 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
3.7 Jako Uživatel máte právo používat Aplikaci za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
3.8 K objednávkám za plnou výši ceny kurzu je přidaná garance vrácení peněz do 7 dnů od zakoupení. Pro objednávky na které je uplatněná jakákoli sleva tato garance není platná a nemusí být uznána – pouze pokud se provozovatel rozhodne jinak.
3.9 U objednávek, které jsou hrazeny pomocí splátek, se garance vrácení peněz nedá uplatnit a zákazník je povinnen objednaný produkt doplatit v plné jeho výši.

4. Databáze a informace v Aplikaci
4.1 Jako Uživatel nemáte právo prostřednictvím Aplikace strojově, především pomocí tzv. softwarových robotů, vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
4.2 Uživatel a Provozovatel tímto zároveň ujednávají a souhlasí, že všechny údaje vložené Vámi jakožto Uživatelem do databáze Aplikace se stávají součástí databáze Provozovatele, aniž by tím vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

5. Souhlas se zpracováním osobní údajů a využitím souborů cookies
5.1 Nedílnou součástí Smlouvy je souhlas Vás jakožto Uživatele s používáním souborů Cookies (viz příloha č. 1).
5.2 V rámci Smlouvy také jako Uživatel souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů Provozovateli (viz příloha č. 2).

6. Povinné informace pro spotřebitele
6.1 Tato část obchodních podmínek pro Vás jako Uživatele platí pouze v případě, že jste spotřebitelem (nepodnikající fyzickou osobou). Jste-li podnikatel, ať už živnostník nebo obchodní společnost, tato část podmínek se na Vás nevztahuje.
6.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
6.2.1 Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je podpora@selleracademy.cz;
6.2.2 Odměna Provozovatele za poskytnutí Licence je uvedená včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanovený na Portálu;
6.2.3 K používání Portálu a Aplikace je nutný přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer a/nebo Google Chrome a/nebo Mozilla FireFox a/nebo Opera a/nebo Safari;
6.2.4 Ve vztahu k Provozovateli Vám jako Uživateli nevznikají žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
6.2.5 Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uložené v databázi Aplikace a jako Uživatel k nim máte přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu, který je registrovaný na Vámi zadanou e-mailovou adresu;
6.2.6 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky, žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
6.2.7 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
6.2.8 Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci se tak nevztahuje ustanovení zákona o reklamaci. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době zpřístupnění Vám jakožto Uživateli můžete uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
6.2.9 V případě neposkytnutí přihlašovacích údajů do Aplikace do 5 dnů od přijmutí platby na náš účet, máte nárok na vrácení peněz. Peníze vám budou vráceny na Vámi poskytnutý bankovní účet nejpozději do 14 dnů.
6.2.10 Jako Uživatel jste povinen dodržovat tyto VOP, které jsou součástí Smlouvy, a zároveň platné a účinné právní předpisy České republiky.

7. Rozhodné právo
7.1 Tyto VOP se stejně jako uzavřená Smlouva řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

8. Platnost a Účinnost obchodních podmínek
8.1 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. září 2020.

PŘÍLOHA Č. 1: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

1. Co jsou soubory cookies?
Cookies jsou krátké textové soubory, které internetové stránky odesílají při procházení do vašeho prohlížeče. Umožňují internetovým stránkám zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Svou užitečností zvyšují uživatelskou přívětivost při vašich dalších návštěvách a umožňují lepší a snadnější využití stránek a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Nejde o nic nestandardního – soubory cookies používá většina internetových stránek na celém světě.

2. Jaké jsou druhy souborů cookies?
Dočasné (tzv. relační) soubory cookies umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. Když otevřete v okně svého prohlížeče tyto stránky, cookies se zapnou a po zavření okna se vypnou. Protože jde o dočasné soubory, po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies pak pomáhají váš počítač identifikovat, když internetové stránky opětovně navštívíte. Výhodou trvalých cookies je možnost lepšího přizpůsobení stránek vašim potřebám.

3. Jak se na tomto webu používají soubory cookies?
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, vás jako provozovatel webu informuji, že tyto internetové stránky využívají pro svou činnost dočasné i trvalé soubory cookies.
Používáním stránek s použitím cookies souhlasíte a udělujete svůj souhlas na dobu 10 let.
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.

PŘÍLOHA Č. 2 – SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Provozovatel Portálu, kterým je Vágner Jiří, Dřevčice 71, Dubá, 472 01, IČ: 05924774 (dále též jako „správce“).

Jako Uživatel a/nebo návštěvník Portálu SellerAcademy dostupné v síti Internet z internetové adresy www.selleracademy.cz tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které sami a dobrovolně poskytnete správci osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytujete, je jejich použití pro:

  • zasílání obchodních nabídek správce;
  • marketingové účely;
  • poskytování osobních údajů třetím osobám;
  • zařazení osobních údajů do databází správce;

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje pouze v nezbytném v rozsahu pro naplnění výše stanoveného účelu (zejména pro poskytnutí edukačních materiálů) a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž je shromažďuje.
Správce zároveň prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Jako Uživatel souhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje zpracoval a/nebo používal:

  • správce;
  • jakýkoliv zaměstnanec správce;

Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou.
Prohlašujete, že jste si vědomi svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona, a že všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a poskytujete je dobrovolně jako svobodný a vědomý projev vaší vlastní vůle.

@selleracademy

Vzdělávejte se na našem instagramu